Miturut ature para winasis, jujur iku mujudake sawijining tembung kang duweni teges menawa antarane kang diucapake ana ing lathi iku padha marang apa kang ditindakake dening badan. Ngucapake apa kang samesthine, sanyatane, sabenere, sejatine iku klebu tumindak jujur. Jujur iku adoh saka pangucap goroh lan tumindak kang ora samesthine. Jujur iku mujudake tumindak kang adoh saka tumindak nerak paugeran kang lumaku. Wong kang wis kulina ngucap lan tumindak ora jujur biyasane bakal tuman kanggo mbaleni pangucap lan tumindak kang ora jujur kasebut kanggo nutupi watak ora jujur kang wis dilakoni sadurunge.